header

Bezplatná ON - LINE registrácia tu dole 

Vážená záujemkyňa, záujemca o sprostredkovanie práce do zahraničia

v prípade vážneho záujmu a ako dôkaz, že máte skutočný záujem o pracovné zaradenie do zahraničia cez našu Agentúru, vyplňte nám hneď na začiatku našej spolupráce bezplatnú On-line registráciu (viď nižšie) za každú osobu zvlášť.

Postup - Dôležité - Prosím vypĺňajte registračný dotazník až po prečítaní celej ponuky a po prijatí podmienok uvedených v ponuke o ktorú máte záujem a po prijatí a odsúhlasení Podmienok o ochrane osobných údajov GDPR uvedených na tejto web stránke v hornej časti. Ponuka práce je vľavo.

Odosielateľ tohto registračného dotazníka na stránke www.mctour.sk Súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Súčasne dobrovoľne  súhlasí so spracúvaním zadaných osobných údajov v rozsahu  titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalších ním dobrovoľne poskytnutých údajov na účely:

informovania o možnosti práce do zahraničia, o produktoch, službách, prieskumu trhu, služieb v rámci marketingu.

a to spoločnosťou Agentúra MC Tour, sídlo:   IČO : 34352503 so sídlom Antona Bernoláka 2129/51, 01001 Žilina (ďalej len „prevádzkovateľ“)  po dobu zasielania informácií pokiaľ neprišlo k odvolaniu súhlasu.

Zároveň berie na vedomie :

  • že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu, alebo poslaním e-mailu na adresu: mctour@nextra.sk ,
  • že jeho osobné údaje môže prevádzkovateľ  poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok stanovených zákonom,  že má právo  požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,
  • že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie mojich osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.
  • Postup: 

* prihlásenie sa do databázy Agentúry MC TOUR / Registračný dotazník / ZDARMA
* pri sprostredkovaní práce a personálnom poradenstve - následne vás budeme informovať ktoré ďalšie materiály, životopisy či referencie, výučné listy, certifikáty či vysvedčenia – od vás budeme potrebovať, záleží to na type zvolenej krajiny a žiadanej pracovnej pozície.
* pri sprostredkovaní práce a personálnom poradenstve – Agentúra MC TOUR sa bude hlásiť ihneď akonáhle obdrží ponuku na pracovné umiestnenie

ONLINE REGISTRÁCIA

Pre korektné odoslanie formulára je treba vo svojom prehliadači (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, atď) zapnuť cookies.

Krajina pobytu:
Výber pobytu:
Upresnenie záujmu o zamestnanie:
Najbližší možný dátum vycestovania (od):
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Vek:
Zdravotny stav:
Pohlavie:
Mobil*:
E-mailová adresa*:
Rodné číslo:
Mesto:
Ulica, číslo:
PSČ:
Vodičský preukaz:
Ste ochotný jazdiť po ľavej strane:
Počet odjazdených rokov:
Najvyššie vzdelanie:
Špecializácia štúdia:
Úroveň Vašej angličtiny:
Koľko rokov Ste sa angličtinu učili:
Dokážete viesť rozhovor v angličtine:
Úroveň Vašej nemčiny:
Koľko rokov Ste sa nemčinu učili:
Dokážete viesť rozhovor v nemčine:
Vaša kvalifikácia a povolanie:
Akú dlhú máte prax v žiadanom povolaní:
Iný jazyk + znalosti:
Dĺžka pobytu v zahraničí v mesiacoch:
Máte zápis v registri trestov? Ak áno, popíšte detaily:
Uprednostňujete spoločné umiestnenie:
Security code
Zopakujte kód* - kód v mriežkach vložte priamo tu:

 

Vyplnením dotazníka a zaslatím životopisu, ako aj poskytnutím všetkých údajov uvedených v dotazníku, vrátane osobných údajov, fotografií, referencií a ostatných dokumentov, dáva záujemca o sprostredkovanie práce v zahraničí a o personálne poradenstvo súhlas Agentúre MC TOUR k riadnej aj k on line registrácii v zmysle zákona. Odoslaním tejto registrácie dávam svoj výslovný súhlas Agentúre MC Tour na správu, spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, a to najmä v rozsahu údajov uvedených v motivačnom liste a životopise, a to výhradne za účelom sprostredkovania zamestnania a zabezpečenia dopravy a ubytovania pri zamestnaní. Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované Vašou spoločnosťou pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien noviel a doplnkov. Súhlas dávam  na dobu určitú na 3 roky a po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie poslaných údajov. Podľa §20 ods.3 cit. zákona je možné súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Objednávateľ berie na vedomie, že ním poskytované osobné údaje sú nevyhnutné na zabezpečenie resp. sprostredkovanie služieb Agentúry MC Tour, ktoré sú obsahom tohto zmluvného vzťahu; získanie a spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a tieto môžu byť poskytnuté zmluvným partnerom Agentúry MC Tour  za účelom zabezpečovania realizácie objednaných služieb a zároveň môžu byť poskytnuté v rámci cezhraničného toku do krajín, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou realizácie objednaných služieb. Týmto súhlasím, že budem informovať agentúru v prípade mojej nezastihnuteľnosti (dlhodobá dovolenka, odchod do zahraničia, iné ...).